INFORMACIONI SISTEM

ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE

O Informacionom Sistemu


Informacioni sistem zaštite prirode Republike Srpske (ISZP-RS) čine informacije o prirodnom (biološkom i geološkom) nasljeđu Republike Srpske u formi baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa. ISZP-RS je namijenjen za prikupljanje, čuvanje, održavanje i dijeljenje podataka.

Zakonsko uporište za uspostavljanje ISZP-RS je u članu 92 Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/14) u kojem stoji: „Uspostavlja se Informacioni sistem za zaštitu prirode i praćenje stanja“. Prema istom članu, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa (RZZZ KIPN) „vrši praćenje stanja, odnosno prikuplja, obrađuje i objedinjuje podatke o stanju prirode, izrađuje izvještaje i ažurira podatke za Informacioni sistem zaštite prirode“. Podaci ISZP-RS čine sastavni dio jedinstvenog prostorno-informacionog sistema Republike Srpske.

Ovaj portal je početna stranica na kojoj će biti objavljeni svi dijelovi ISZP-RS u modularnoj formi (zaštićena područja, flora, fauna, zaštićene vrste, crvena lista, inventar objekata geonasljeđa itd.). Svaki dio ovog informacionog sistema će se razvijati kao posebna aplikacija i integrisati u sistem ili putem zajedničke baze ili dodavanjem vanjske reference na ovaj portal. Aktivnosti na izradi novih modula stalno traju.

Napominjemo da će svi moduli biti ograničeni na teritoriju Republike Srpske, što proističe iz nadležnosti u oblasti zaštite prirode definisanim Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/14) i drugim aktima, izuzev za podatke nastale kao rezultat međuentitetskih, regionalnih i međunarodnih projekata što će biti posebno naglašeno.

Moduli


Zaštićena područja

Područja koja imaju izraženu geološku, biološku, ekosistemsku ili pejzažnu raznovrsnost i koja su značajna kao staništa vrsta ptica.

Lista endema Jugoistočne Evrope

Endemične vrste čiji su klasični lokaliteti na području Jugoistočne Evrope (vaskularne biljke, sisari, vodozemci i tvrdokrilci (Coleoptera)).

Pilot modul RS

Pilot modul rasprostranjenja vrsta RS sa 100 izabranih vrsta.

Flora RS

Registar biljnih vrsta RS.

Zaštićene vrste RS

Registar zaštićenih vrsta RS.

Crvena lista RS

Lista vrsta rasprostranjenih u RS, koje imaju kategoriju ugroženosti u skladu sa kriterijumima IUCN-a.

O Zavodu


Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa je republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Status i nadležnosti Zavoda definisani su članovima 39. i 53. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 115/18).

Rad Zavoda je organizovan u tri unutrašnje organizacione jedinice: Odjeljenje za kulturno-istorijsko nasljeđe, Odjeljenje za prirodno nasljeđe i Odjeljenje za zajedničke poslove.

Odjeljenje za prirodno nasljeđe bavi se poslovima zaštite i očuvanja prirode, biološke, geološke i pejzažne raznvrsnosti kao dijela životne sredine. Ova oblast definisana je Zakonom o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS” br. 20/14), prema kojem Zavod obavlja stručne poslove zaštite prirode i prirodnih dobara, poslove u oblasti zaštite prirode iz nadležnosti organa Republike vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekoloogiju, dok poslove iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave vrše njihovi organi.

Stručni poslovi zaštite prirode i prirodnih dobara koje obavlja Zavod propisani članom 14. Zakona o zaštiti prirode, između ostalog, su: prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrijednostima, praćenje stanja i ocjena očuvanosti prirode i stepena ugroženosti, izrada studija zaštite, izrada prijedloga za prethodnu zaštitu područja, vođenje registra zaštićenih prirodnih dobara i inventarizacija pojedinačnih elemenata geološke, biološke i pejzažne raznovrsnosti, davanje uslova za radove na zaštićenim prirodnim dobrima i vršenje stručnog nadzora sa prijedlogom mjera, pružanje stručne pomoći upravljačima zaštićenih prirodnih dobara i drugim subjektima zaštite prirode, utvrđivanje uslova i mjera zaštite prirode i prirodnih vrijednosti u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim djelatnostima koje utiču na prirodu, organizovanje i sprovođenje vaspitno-obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode, učešće u sprovođenju ratifikovanih međunarodnih ugovora o zaštiti prirode, izrada valorizacione osnove prirodnog nasljeđa na području jedinice lokalne samouprave.

Hronologija uspostave ISZP-a


Modularna struktura Informacionog sistema zaštite prirode omogućila je postepen rad na izradi informacionog sistema (modul po modul). Rad na izradi Informacionog sistema zaštite prirode do sada su omogućila dva projekta.


Otvoreni regionalni fond - Biodiverzitet (ORF BD) i Otvoreni regionalni fond – Implementacija ugovora u oblasti biodiverziteta (ORF BDU), su projekti čiji je finansijer njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) a implementirani od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, omogućili su izradu nekoliko komponenti informacionog sistema od 2018. do 2020. godine:

  • Izradu portala ISZP-a;
  • Izradu Modula Liste odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (JIE);
  • Uspostavu osnovne baze Informacionog sistema za zaštitu prirode;
  • Razvoj Modula zaštićenih područja u Federaciji BiH i RS-u;
  • Razvoj geoprostorne komponente ISZP-a;
  • Izradu Pilot modula kao pokaznog taksonomsko-distributivnog modula ISZP-a.

Više o projektu GIZ/BMZ


Projekat finansiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), te implementiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) u 2021. godini omogućio je uspostavljanje:

  • Modula zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta RS i FBiH;
  • Modula ugroženih vrsta (crvene liste) RS i FBiH.

Više o projektu UNEP/GEF

Kontaktirajte nas


Vaša poruka je poslana. Hvala!
Kancelarija
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog
i prirodnog nasljeđa Republike Srpske

Vuka Karadžića 4/VI
78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)51 247 419
E-mail
rzzzs@blic.net