Athous (Haplathous) korabicus Csiki, 1940

Family: Elateridae

Original taxon name: Athous (Alciathous) albanicus var. korabicus nov. var.

Author of the original taxon name: Csiki, E.

Classic locality: montibus Korab

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Csiki, E. (1940). Csiki Ernö állattani kutatásai Albaniaban. A Magyar Tudományos Akademia Balkán-Kutatásainak Tudományos Eredményei, 1(2): 208-288 pp.

Economy where the taxon was described in: ALB, MKD

Specific description of the place: Korab

Global distribution of taxon: ALB,MKD

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Löbl, I. & Smetana, A. (eds.) (2007). Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books. Stenstrup: 935pp pp.